prueba

[insert_php]

echo “ola k ase”;

[/insert_php]